Mama

Jesteś na urlopie wychowawczym. Jakie świadzenia ci się należą?

Po urlopie macierzyńskim postanowiłaś zostać z maluchem w domu i przeszłaś na bezpłatny urlop wychowawczy. Na jakie świadczenia możesz liczyć?

Jesteś na urlopie wychowawczym. Jakie świadzenia ci się należą? 1

Zaprojektowane przez Freepik

Po urodzeniu dziecka, decydujesz czy zostaniesz z nim w domu i skorzystasz z rocznego lub półrocznego urlopu macierzyńskiego. Podczas urlopu pobierasz zasiłek macierzyński, który wypłaca ci ZUS. Jeśli byłaś zatrudniona na umowę o pracę, dostajesz zasiłek w wysokości 80% twojej pensji w przypadku rocznego urlopu, w przypadku półrocznego urlopu jest to 100% twojej dotychczasowej pensji. Kiedy po skończeniu urlopu macierzyńskiego decydujesz się na pozostanie z dzieckiem w domu, przechodzisz na bezpłatny urlop wychowawczy. Czy przysługują ci z tego tytułu jakieś pieniądze?

Dodatek wychowawczy w wysokości 400 zł

Aby uzyskać dodatek wychowawczy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 754 złotych (od listopada 2017). Aby móc skorzystać z dodatku wychowawczego musisz   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawać w stosunku pracy przez okres minimum 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku dodatek wychowawczy nie przysługuje.


Maksymalny okres pobierania świadczenia to:

 • 24 miesiące kalendarzowe,
 • 36 miesięcy kalendarzowych – jeżeli osoba sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące kalendarzowe – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny w wysokości 95 zł na jedno dziecko do ukończenia 5 roku życia

Zasiłek przysługuje jeżeli dochód rodziny w okresie zasiłkowym w od 1 listopada 2017 r. w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 754,00 zł lub kwoty 844,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 1 stycznia 2016 roku znowelizowano ustawę, dzięki czemu przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych nie oznacza automatycznie utraty tych świadczeń. Została wprowadzona zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że przy przekroczeniu kryterium dochodowego świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między wysokością wszystkich świadczeń (zasiłków wraz z dodatkami), a kwotą o którą kryterium zostało przekroczone.

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • na dziecko: do ukończenia 18 lat, w wieku powyżej 18 lat do 21 lat pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole,; do 24 lat jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej pod warunkiem, że ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;
 • osobie uczącej się – jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny Rodzina 500+

Zasiłek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu na drugie dziecko, bez kryterium dochodowego. W przypadku pierwszego dziecka wsparcie finansowe rodzice/opiekunowie otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zasiłek z tytułu samodzielnego wychowania dziecka

Należy się  samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku wynosi 193 zł miesięcznie. Nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. Wysokość dodatku wynosi 273 zł miesięcznie. Nie więcej niż 546 zł miesięcznie na wszystkie dzieci w przypadku, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dokumenty, jakie należy złożyć, aby uzyskać świadczenia na okres zasiłkowy 2017/2018

1. dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w 2016r. (PIT-11, PIT-40A, PIT-8C itp).oraz dokumenty potwierdzające liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.)

2. w przypadku uzyskania dochodu w 2017r. lub, gdy nie zgłoszono nowego dochodu w 2016r zgłoszenie nowego dochodu jest obowiązkowe.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o nowym zatrudnieniu – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp, (na zaświadczeniu: data zatrudnienia + wysokość wynagrodzenia netto za drugi przepracowany miesiąc + informacja o dacie wypłaty)
 • wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto za drugi miesiąc z prowadzenia działalności gospodarczej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium
 • zaświadczenie o zakończeniu urlopu wychowawczego ( data zakończenia urlopu wych. + dochód netto za drugi miesiąc pracy + informacja o dacie wypłaty)
 • decyzja o przyznaniu zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego z ZUS/KRUS, świadczenia rehabilitacyjnego itp.)

3. w przypadku utraty dochodu z 2016r.:

 • świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.
 • PIT-11
 • wydruk o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej
 • decyzja z PUP o zakończonym stażu lub zasiłku
 • zaświadczenie o pobieranym zasiłku/świadczeniu z ZUS

4. gdy osoba ubiega się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczanie od pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego, na jakie dziecko oraz o pozostawaniu w co najmniej 6-miesięcznym stosunku pracy przez uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

5. gdy osoba ubiega się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • gdy ojciec dziecka jest nieznany – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 • gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje – akt zgonu

6. gdy osoba posiada gospodarstwo rolne:

 • nakaz płatniczy za 2016r. lub zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016r.
 • umowa dzierżawy

7. gdy na dzieci są zasądzone alimenty:

 • prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach
 • zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2015r.

8. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.   Pełen wykaz dokumentów znajdziecie na stronach MOPSu.   

Podobało się? Podziel się

Jesteś na urlopie wychowawczym. Jakie świadzenia ci się należą?

Aleksandra Załęska admin czas czytania: 4 min
17
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Sprawdź także